Categories
Aktivnosti

Mesec čitanja Engelsa – ENGELS 200

Povodom obeležavanja 200 godina od rođenja Fridriha Engelsa UMA– udruženje mladih istraživačica i istraživača je organizovala događaj Mesec čitanja Engelsa.

Kolektiv UMA – udruženje mladih istraživačica i istraživača je povodom obeležavanja 200 godina od rođenja Fridriha Engelsa organizovao događaj Mesec čitanja Engelsa (ENGELS 200)

Događaj je zamišljen kao serija moderiranih čitalačkih grupa koje su se sastajale u periodu od mesec dana, putem Zoom aplikacije. Tema diskusija bila je kritička recepcija i aktuelnost Engelsovog intelektualnog nasleđa u današnjem društvenom i ekonomskom kontekstu sa ciljem da se otvori prostor za razgovor o njegovom doprinosu političkoj ekonomiji marksizma i feminizmu. 

U periodu od 28. novembra do 19. decembra 2020. godine organizovano je četiri susreta koji su bili otvoreni za sve zainteresovane. Prvi susret bio je posvećen doprinosu knjige Poreklo porodice, privatne svojine i države za savremenu feminističku teoriju i kritiku, a razgovore je vodila Nađa Bobičić. 

Drugi susret bio je posvećen zajedničkom kritičkom čitanju i diskusiji o doprinosima Engelsove knjige Položaj radničke klase u Engleskoj kao i aktuelnosti koju ova knjiga nosi u savremenom kontekstu i njenim kritičkim interpretacijama. Gost diskusije bio je Maroje Višić,  autor teksta “Usporedba nekada i sada: Zašto je ‘Položaj radničke klase u Engleskoj’ nakon 175 godina u mnogočemu aktuelna kritika današnjice?”. 

Na trećem susretu bavili smo se temama kućnog i digitalnog rada, sa posebnim osvrtom na nedavno objavljen zbornik Engels@200: Friedrich Engels in the Age of Digital Capitalism u okviru posebnog izdanja časopisa TripleC: Communication, Capitalism & Critique. Gosti događaja bili su Tanja Vukša sa kojom smo razgovorali o temi kućnog rada i Vuk Vuković koji je govorio o temi digitalnog rada.  

Četvrti susret bio je posvećen tekstovima i zborniku radova 200 godina Friedricha Engelsa (Duireux, 2020) koji su uredili Maroje Višić i Miroslav Artić. Gošća i gosti bili su Miroslav Artić jedan od urednika Zbornika, Nataša Jovanović Ajzenhamer autorka teksta “Engelsova misao o (ranom) hrišćanstvu kao preludijum za sociologiju religije” i Bojan Vranić autor teksta “Zemljani put revolucije. Seljačko pitanje u Engelsovim kasnim radovima”. 

Susretu je prisustvovalo oko pedesetak zainteresovanih sagovornica i sagovornika, pojedina izglaganja su zabeležena u video formatu i formirana je i online pristupnica arhivi sa svim tekstovima o kojima se govorilo tokom susreta.

Izlaganjima možete pristupiti putem linka: https://www.youtube.com/channel/UCq73LyEvt3UClcB1rwlT7yA

FB događaj:  https://www.facebook.com/uma.kolektiv

Više o gostujućim izlagačicama i izlagačima

Maroje Višić stekao je doktorat znanosti na Bergische Universität Wuppertal, Fakultät für Human– und Sozialwissenschaften, Njemačka. Objavio je veći broj znanstvenih radova u međunarodnim i domaćim časopisima. Autor je knjige Kritika i otpor. Osnovne crte kritičke filozofije Herberta Marcusea (Nakalda Breza, 2017). Uredio je zbornike radova 200 godina Friedricha Engelsa (zajedno s Miroslavom Artićem; Durieux, 2020) i Karl Marx zbornik radova povodom dvjestote obljetnice rođenja (zajedno s Goranom Sunajkom; Naklada Breza, 2018). Bibliografija i radovi dostupni su na službenim stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije: https://www.bib.irb.hr/profile/1350

Tanja Vukša je diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu i završila master studije na odsjeku Studije kulture i teorije roda na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Članica je Centra za politike emancipacije-CPE. Njeni teorijski interesi idu u pravcu ekonomske teorije i analize i posebno, marksističko-feminističke teorije. Polja interesovanja, između ostalog, obuhvataju istoriju Jugoslavije sa posebnim fokusom na samoupravljanje kao i pitanja vezana za mogućnosti izgradnje socijalističkog projekta u 21. vijeku. 

Vuk Vuković (1990), sociolog i istorijski materijalista, živi i radi u Beogradu. Bio je angažovan u raznim društvenim pokretima i inicijativama u prethodnoj deceniji, trenutno zaposlen u privatnom sektoru. Izvršni je urednik srpskog izdanja Le Monde diplomatique i predsetnik Unitech Srbija, prvog domaćeg sektorskog sindikata u IT sektoru. 

Miroslav Artić profesor je filozofije, živi i radi u Zagrebu. Dosada je objavljivao znanstvene radove, recenzije i prikaze u Zarezu, Filozofskim istraživanjima, Socijalnoj ekologiji, i u zbornicima Znanost i društvene promjene, Sociologija Srđana Vrcana: između utopije i stvarnosti, Slovo o Maku, Bosanskohercegovački slavistički kongres, Tranzicija i kulturno pamćenje, i nastavlja dalje u istom ritmu.  

Nataša Jovanović Ajzenhamer (1989) je diplomirala (2013), masterirala (2014) i doktorirala (2019) na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tema doktorske disertacije: “Veberovo shvatanje značaja ratničkog ethosa za nastanak i razvoj islama”. Na istom Odeljenju angažovana je, najpre kao asistentkinja (2016), a potom kao docentkinja (2020), na sledećim predmetima: Istorija političkih i socijalnih teorija, Klasične sociološke teorije, Savremene sociolške teorije, Uvod u svetske religije i Sociološki praktikum. Autorka je više naučnih radova i učestvovala je na više domaćih i međunarodnih konferencija i projekata.

Bojan Vranić rođen je 1986. godine u Beogradu. Osnovne studije politikologije je upisao 2005. godine na Fakultetu političkih nauka (UB) i završio ih nakon tri godine. Na istom Fakultetu je odbranio i master tezu 2010. godine, kao i doktorat 2014. godine. Bojan Vranić je izabran u zvanje asistenta 2010. godine na užoj naučnoj oblasti „Politička teorija, politička istorija i metodologija političkih nauka,“ da bi na istoj naučnoj oblasti bio izabran za docenta 2015. godine. Bojan Vranić je objavio više naučnih radova iz oblasti političke teorije i političke kulture. Trenutno predaje na predmetima „Politička kultura“ i „Političke ideologije“.